Oooh, I wonder when/if this getsto Australia? http://bit.ly/ihmRB2 @GetGlue #TheBorgias